Barn i skole

Kristrup Børnehus samarbejder med Kristrup skole omkring overgangen for kommende skolebørn.

Vi er på besøg i skolen og omvendt deltager personale fra SFOen et par dage, i førskolegrupperne.

Det gør vi for at lette overgangen fra børnehave til skole. Fordi vi ønsker at støtte det enkelte barn og styrke dem til de stadig større krav, der er i skolen og samtidig er der et stort skel i modenhed fra de yngste og ældste.

I samarbejdet ønsker vi at støtte de børn som har behov for en ekstra indsats og vi ønsker at skabe helhed og sammenhæng mellem skole og børnehave.

Fokus på læsning

Fokus fra skolens side ved forældremødet handlede om læsning.

Det er skolen som står for barnets læseundervisning, men hjemmet spiller også en vigtig rolle og en ekstra indsats kan gøre en stor forskel.

Et godt ordforråd

Ordforrådet omfang og tilgængelighed, er en af de bedste indikatorer for børns senere læseudvikling.

Det er vigtig at skelne mellem børns aktive og passive ordforråd, da det er det aktive ordforråd. Der kommer i spil ved læsning. Ukendte ord er svære at læse.

Når man taler om ordforråd, er der tre vigtige egenskaber, der har betydning:

 • Ordforrådet størrelse
 • Hvor hurtig kan barnet få fat på et ord, de kender (benævnelseshastigheden).
 • Hvor præcis og tydeligt ordenes lyde er besvaret, altså udtalen af ordet.

Hvad kan I som forældre gøre?

Som forældre kan man medvirke til udvikling af barnets ordforråd ved at fortælle for barnet, tale med og lytte til barnet, når man;

 • Gør dagligdagsting f.eks. køber ind og laver mad.
 • Læser højt af historier, rim, remser og synger sange.
 • Ser TV.
 • Spille spil, også Ipad, computer o.lign.
 • Leger sammen.

Læseglæde – dialogisk oplæsning

Forældres Højtlæsning er vigtig – læs gerne hver dag.

Dialogisk oplæsning med samtale om det læste:

 • Kig bogen igennem og snak om billeder forside og bagside.
 • Kig på billederne.
 • Hold små pauser undervejs hvorfor tror du han siger … hvad tror du der sker nu … hvad synes du hun skulle gøre.
 • Tal efterfølgende om historien. Hvad kunne du godt lide ved historien … minder historien dig om noget.
 • Begrebsudvikling gå på jagt efter nye ord
 • Målet er at give barnet lyst til at læse – gå på biblioteket og lån bøger.
 • Vær et forbillede: Vis at DU hygger dig med at læse.

Når vi læser højt udvikler og udvider vi børns ordforråd og kendskab til nye ord og begreber.

Bogstavkendskab

Fokus i skolen

Bogstavkendskab er den færdighed, der bedst forudsiger, hvem der kommer godt i gang med den første læseudvikling og hvem der får knap så god en start. Børns viden om ord og bogstaver, betyder meget for deres læseparathed.

Faktisk er bogstavkenskab den enkelte færdighed i førskolealderen, der bedst forudsiger, hvordan det går i den første læseudvikling. Derfor ser vi på barnets bogstavkendskab, når de kommer i skolen og holder øje med barnets udvikling af bogstavkendskab.

Hvor mange kender de fra skolestart og hvordan udvikler deres kendskab sig i løbet af 0. klasse.

Kender de forskel på bogstaver og tal ved skolestart og kan de mod slutningen af 0. klasse, kende både store og små bogstaver og skelne dem fra hinanden.

Fokus i Børnehaven og indsats

Børnene bliver i hele børnehave tiden præsenteret for bogstaver. De støttes i at skrive deres navn, sige lydene og skrive hinandens navne for derved at kende forskel på bogstaver.

Der er stor forskel på børn interesse for bogstaver og de kan ikke presses til at ville, men motiveres via forskellige læringsstile. Som at lære bogstave understøttet af bevægelse – eller gennem rim og remse – gennem musik – gennem kreativitet – spil – lydspil osv.

Daglig er der samling som b.la. handler om ordforråd og begreber. Bogstaver lyde – årstider- ugedage- dialogisk læsning og ellers arbejdes der med sprog gennem forskellige læreplans temaer.

Hvad kan I gøre hjemme?

Derhjemme kan barnet:

 • lære at læse og skrive sit eget navn.
 • lære at læse og skrive navne på andre i familien.
 • bruge Hr. skæg - et godt program som arbejder med bogstaver.
 • lære alfabetsange
 • lære bogstavets udseende, navn og lyd.
 • fralægges babysprog og støttes i korrekte udtaler.

At skrive sig ind i læsningen

Man kan hjælpe børnene med at skrive sig ind i læsningen ved:

 • legeskrivning
 • børnestavning
 • lydstavning
 • at lade barnet skrive små beskeder og sedler
 • ikke at rette dem i deres spæde forsøg – giv dem tro på at de kan.

Andre færdigheder

Andre færdigheder som er ligeså vigtige som sproget.

At starte i skole kræver selvhjulpenhed og sikkerhed i færdigheder, så der er overskud til at modtage læring. Hvis barnet føler sig usikker på disse færdigheder, kan det miste modet og motivationen, og forsinke udviklingen.

 • Lytte til en besked og udføre den. (handle på det sagte)
 • Aflæse, hvad der sker omkring dem. (hvis den kollektive besked er misset, er det vigtig at kunne følge og aflæse gruppen)
 • Huske sine ting, selv bære sine ting og få det på plads. ( rart at kunne huske sin skole taske og gymnastik tøj)
 • Huske at spise, vær i stand til at spise indenfor en rum tid og huske at pakke sammen efter sig. (I børnehaven blive barnet husket på at spise i skolen er det eget ansvar)
 • Lære at binde sine sko og andre ting. (Barnet får ikke hjælp af en lære til at binde sine sko og idræt tøj, det skal selv kunne)
 • Barnet skal kunne knappe og lyne sit tøj.
 • Barnet skal kunne tage tøj af og på, og huske hvor man ligge det. ( bliver i Børnehaven øvet i garderoben og ved svømning)
 • Barnet skal selv kunne tørre sig efter toilet besøg. (I skolen skal de selv kunne klare det)
 • Have styr på finmotorikken. ( skal barnet koncentrere sig om at holde på en blyant, kan det være svært at modtage beskeder samtidig)
 • Overblik i trafikken (Barnet skal af sig selv være opmærksom i trafikken og ikke venter på at den voksne advarer)
 • Barnet skal kunne føre en samtale (Den information der er fra skolen foregår over skole intra, derfor er det vigtig at barnet kan fortælle og informere, om dagligdagen)

Temaer i førskolegruppen 2014/2015

Følgende temaer arbejder Børnehaven med i førskolegruppen 2014/2015:

 • Trafik
 • Matematik og bevægelse.
 • Hemmelig klub. ( den rummer meget forskellig, som fortælling, teater, sprog udvikling osv.)