Værdigrundlag

I Kristrup Børnehus tager vi afsæt i den anerkendende tilgang.

Barnet er kompetent

Vi tror grundlæggende på, at børns reaktioner altid er kompetente, forstået således at de altid er meningsfyldte og udtryksfulde. Børn ved som udgangspunkt, hvad de har lyst til - men ikke altid, hvad de har brug for. Vores opgave som voksne er derfor, at afkode og forstå de signaler, som børnene kommer med og handle med autoritet, autensitet, tydelighed i hvordan vi vil hjælper barnet.

Børnesynet i Kristrup Børnehus tager udgangspunkt i, at barnet har en værdi i sig selv. Derfor værnes, der om børnenes ret til at være børn, til at være forskellige og til at udvikle sig i deres individuelle tempo. Vi har fokus på at være omsorgsfulde overfor børnene og samtidig stimulere og udfordre børnene, for at understøtte deres trivsel, læring, udvikling og dannelse bedst muligt.

Vi har til opgave at virke understøttende for det gode børneliv. Det forstås som et liv, hvor der er plads, til gode lege miljøer, tid og ro til at være barn, og hvor et nært og tillidsskabende pædagogisk personale er til stede, for at give barnet nærvær, omsorg, medbestemmelse og skabe tryghed til at kunne lære og udvikle sig.

Kompetente voksne

I Kristrup Børnehus lægger vi stor vægt på, at vore medarbejder er kompetente voksne. Det skal forstås således:

  • Vi skal udvikle empati (indfølingsevnen) og social intelligens hos barnet.
  • Vi skal påtage os lederansvar overfor barnet.
  • Vi skal være grænsesættende på en god måde.
  • Vi skal tage det fulde ansvar, for samspillet med barnet.

Vores mål er, at vore værdier og holdninger ikke kun beskrives. Men også leves ud i forhold til dit barn - så børnehaven er et godt supplement, til jer som familie og et godt og tryg sted at være.

Værdigrundlaget for Kristrup Børnehus

 

Institutionens værdigrundlag bygger på, i et trygt, udfordrende og aktivt miljø, at stimulere og udvikle barnet til at blive et harmonisk, selvstændigt og socialt menneske. Vi tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang, og er bevidste om, at vi har at gøre med vidt forskellige børn, der hver især har deres personlighed, som vi prøver at styrke/værne om. Samtidig lærer vi børnene at indgå i et fællesskab, hvor de får en forståelse for og indlevelse i hinanden. Det er vigtig for os, at børnene oplever glæde og tryghed, ved at være en del af et fællesskab, hvor selvregulering, gensidig hensyn, behov udsættelse og samspil bliver øvet.

Vi prioriterer børns leg og kammeratskab højt, og prøver via vores fysiske rammer at skabe et godt og overskuelig legemiljø både ude og inde. Dagligdagen præges af børnenes behov og interesse, hvor leg er det bærende element.

Vi mener, at børn udvikler flest færdigheder såsom fantasi, kreativitet, samt evnen til at sætte grænser og til at samarbejde gennem leg og samvær med andre børn.

Som voksne i institutionen er vi bevidste om, at vi er rollemodeller for børnene, det er vigtigt at vi voksne er inddragende, nærværende, ærlige, og åbne overfor børnene. Barnets trivsel hænger sammen med forholdet og kommunikationen mellem forældre og personale. Derfor er det vigtigt, at I som forældre lærer os at kende og er deltagende i Børnehaven, så I er trygge ved at aflevere jeres barn i institutionen. Så vidt dette r muligt prøver vi at tage hensyn til det enkelte barns behov og forældrenes ønsker i dagligdagen, samtidig med at vi også skal have et helt hus med mange ønske til at fungere.

Den styrkede pædagogiske læreplan for Kristrup Børnehus 2020-2021 finder du her