Selvejende

Kristrup Børnehus er en selvejende kombineret institution, hvilket vil sige, at vores bestyrelse er arbejdsgiveren i institutionen.

Vi har driftsoverenskomst med Randers Kommune, og følger de samme retningslinjer, som de kommunale og har den samme økonomi som de kommunale.

Vi er tilknyttet Landsorganisationen Danske Daginstitutioner.

Kristrup børnehus er med i netværk med de 13 andre selvejende institutioner i Randers kommune.

At være selvejende betyder, at du som forældre har større medindflydelse i institutionen og der forventes, at du deltager aktiv for dit barns skyld. Der er ledelse i den enkelte institution og gode muligheder for dialog og samarbejde.

Vedtægter

Institutionen er tilsluttet landsorganisationen Danske Daginstitutioner.

Institutionen har til formål, at drive daginstitutioner i henhold til dagtilbudslovens § 19, stk. 3 (0-6 år) og driftsaftalen er indgået med Randers kommune.

Dets formål er at virke som daginstitution for børn og unge. Og drives i henhold til lov om social bistand, § 69.

Institutionen er et led i kommunens samlede generelle og forebyggende tilbud til børn og skal i samarbejde med forældre og børn skabe rammer, der fremmer børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed.

Institutionen skal som mål sætte sig en opdragelse, der fremmer en alsidig udvikling.

En opdragelse, der fremme evnen til aktivt fællesskab, og som i en glad og tryg atmosfære giver sådanne muligheder for oplevelse og selvvirksomhed, at barnet herved får øget sin lyst til læring og brug af fantasi med sigte på en alsidig udvikling.

Institutionen skal til enhver tid leve op til landsforeningens formålsparagraf § 1, stk. 2, herunder indgår at institutionen skal stå åben for alle og være baseret på et demokratisk grundlag.

Institutionens formue er henlagt til det nævnte formål.

Den selvejende institutionsledelse består af en institutionsbestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og ledere der varetager den daglige pædagogiske og administrative ledelse og drift af institutionen.

Bestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og de regler, der til enhver tid er gældende for institutionens ledelse og drift.

Institutionsbestyrelsen består af 7 medlemmer. 4 medlemmer er forældre til børn i institutionen, 2 medlem er medarbejderrepræsentanter og 1 medlem er lokalforeningsudpeget.

1 medlemmer vælges af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner i Randers Kommune og skal være medlem af lokalforeningen.

Udover institutionsbestyrelsens medlemmer vælges 1 suppleant for forældrerepræsentanterne og 1 suppleant for medarbejderrepræsentanten. Suppleanten for institutionsbestyrelsesmedlemmerne og medarbejderrepræsentanterne vælges for 1 år ad gangen.

4 af institutionsbestyrelsens medlemmer vælges af og blandt forældre med børn i institutionen på et forældremøde for 2 år ad gangen.

Institutionsbestyrelsesrepræsentanter og suppleanten for disse vælges af forældrene på et forældremøde, som afholdes inden udgangen af oktober/november/december måned.

Forældrerepræsentanterne vælges for 2 år ad gangen forskudt i forhold til hinanden. I lige år vælges 2 forældrerepræsentanter og i ulige år vælges 2 forældrerepræsentanter.

Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget.

Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i institutionsbestyrelsen.

Der kan ikke vælges forældre til bestyrelsen, som har familie relationer til personalet.

Fastansatte medarbejdere i institutionen er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

1 formand, 1 næstformand, 2 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 1 forenings udpeget.

1 medlem udpeges af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, og skal være medlem af foreningen. Valgperioden for foreningsudpeget medlem er 4 år, følgende de kommunale valg.

Samtlige ovenstående medlemmer af institutionsbestyrelse har stemmeret.

Suppleanten for institutionsbestyrelsesmedlemmerne deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

2 medarbejderrepræsentant vælges på et personalemøde af og blandt alle fastansatte medarbejdere i institutionen, bortset fra lederen. Valgperioden er 1 år.

Der vælges 2 suppleanter, 1 fra hvert hus.

Valget foretages i august.

Det skal fremgå af forretningsordenen om medarbejderrepræsentanten deltager i møderne med eller uden stemmeret eller begrænset stemmeret.

Institutionslederen tilforordnes bestyrelsen, uden stemmeret.

Valg til institutionsbestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, det vil sige valgt er den eller de personer med flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til institutionsbestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.

Ved valg af forældrerepræsentanter kan der afgives 1 stemme pr. familie.

Valget indkaldes skriftlig af institutionslederen med mindst 14 dages varsel.

Blandt de fremmødte vælges en ordstyrer samt 2 stemmetæller.

Opstilling af kandidater sker ved, at mødedeltagerne stiller forslag.

Der stemmes på lige så mange personer som det antal medlemmer, der skal vælges.

På stemmesedlen må den enkelte kandidat kun påføres en gang.

Der vælges 1-2 suppleanter efter samme regler. Kandidaten med flest stemmer indgår automatisk som 1. suppleant.

Ledelsen kan stemme vedr. personalerepræsentanter, men kan ikke selv vælges.

Institutionsbestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand på det førstkommende møde efter valg til institutionsbestyrelsen. Konstitueringen foretages senest 14 dage efter der har været afholdt valg til institutionsbestyrelsen.

En medarbejderrepræsentant kan ikke vælges til poster i forbindelse med konstitueringen.

Formanden skal, af hensyn til det organisatoriske arbejde institutionen deltage i, opfylde lokalforeningens love.

Institutionsbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formand og næstformand, er til stede.

Institutionsbestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Se dog §§ 9, 13. 14 og 15. I tilfælde af stemmelighed har bestyrelsesformanden den afgørende stemme.

Over institutionsbestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen afholder møder mindst 4 gange årligt.

Formanden indkalder til møder, så ofte der er behov for det eller et medlem af bestyrelsen/institutionslederen kræver det.

Institutionsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Efter valgene indberetter lederen til Landsorganisationen Danske Daginstitutioner samt børn og skole forvaltningen i Randers kommune, navnene på de valgte bestyrelsesmedlemmer. Desuden oplysning om valg af formand og dennes navn, adresse, telefon nr. og cpr.

I tilfælde af formandens afgang, bortrejse eller sygdom i længere tid, eller såfremt formanden ikke trods henstilling fra et eller flere medlemmer indkalder til møde, kan 2 andre medlemmer af bestyrelsen indkalde til møde og bestyrelsen er beslutningsdygtig uanset formanden fravær, dog forudsat at næstformanden er tilstede.

Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning. Se dog § 8, 11, 12 og 13.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Personalerepræsentanterne har ikke stemmeret i uansøgt afsked af personalet samt de i §8, 11 og 13 omhandlende forhold.

Bestyrelsen beslutter, om der til møderne skal indkaldes relevante personer ad hoc.

Umiddelbart efter valget til bestyrelsen underskriver de valgte medlemmer en erklæring om, at de har tavshedspligt om de personlige oplysninger, de gennem bestyrelsesarbejdet kan blive bekendt med.

Tavshedspligten ophører ikke ved udtræden af bestyrelsen. De underskrevne erklæringer om tavshedspligt opbevares i institutionen.

Et forældrevalgt medlem udtræder af institutionsbestyrelsen, når medlemmets barn ophører i institutionen, hvorefter suppleanter indtræder for den resterende del af valgperioden. Dette gælder også, hvis barnet udtages med pladsgaranti.

De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes på et forældremøde i den periode, de er valgt – ligesom beslutninger, der træffes på et forældremøde ikke kan omstøde bestyrelsens beslutninger.

En medarbejderrepræsentant udtræder af institutionsbestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse til bestyrelsen eller har modtaget sin opsigelse fra lederen/bestyrelsen.

Suppleanten indtræder som medarbejderrepræsentant for den resterende del af valgperioden.

For etablering af ny bestyrelse i oktober, skal den tidligere bestyrelse opsiges i maj/juni/juli.

Lederen er bestyrelsens ”sagsbehandler” og har således ansvaret for, at de beslutninger, der træffes, ligger inden for lovgivningens rammer og byrådets beslutninger.

Lederen har til pligt at orientere/vejlede og rådgive bestyrelsen samt drage omsorg for, at bestyrelsens beslutninger realiseres.

Ledelsen deltager i institutionsbestyrelsesmøderne og er sekretær/sagsbehandler for bestyrelsen.

Det er ledelsens ansvar i samarbejde med bestyrelsesformanden at forberede møderne, fremlægge oplæg til drøftelse i bestyrelsen.

Formand og ledelsen er ansvarlige for udarbejdelse af dagsorden og referat.

Referatet godkendes og underskrives af mødedeltagerne.

Formanden leder møderne.

Institutionens ledelse ansættes og afskediges af bestyrelsen under forbehold af kommunens godkendelse. Øvrige ledelsesansatte ansættes ligeledes af bestyrelsen.

Ledelsen varetager under ansvar over for institutionsbestyrelsen, den daglige pædagogiske og administrative ledelse af institutionen.

Ansættelse og afskedigelse af institutionens øvrige personale, samt økonomiske dispositioner varetages af lederen efter bestyrelsens delegation og bemyndigelse. ( se § 6 i driftsoverenskomsten mellem institutionen og Randers kommune).

I afskedigelsessager samt andre personalesager, er medarbejdernes repræsentant i bestyrelsen inhabil.

Det er kun ledelsen, der har instruktionsbeføjelsen over for de ansatte samt placering af deres arbejdstid og konkrete funktioner.

Ledelsen forstår den daglige arbejdsplanlægning i samarbejde med personalet under hensyn til gældende lovgivning, byrådets beslutninger, administrative bestemmelser, faglige overenskomster og inden for de af bestyrelsens fastsatte principper.

I ledelsens fravær overdrages ansvaret for den daglige drift til afdelingslederen/ administrative medarbejder. Vedkommende indgår i stabsfunktioner efter aftale med institutionslederen.

Pædagogiske læreplaner

Ledelsen er i henhold til lovgivningen ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre den pædagogiske læreplan.

Ledelsen skal inddrage institutionsbestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan.

Kommunalbestyrelsen godkender den pædagogiske læreplan.

Børnemiljøvurdering
Ledelsen er i henhold til lovgivningen ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre børnemiljøvurderingen.

Ledelsen skal inddrage bestyrelsen i arbejdet med børnemiljøvurdering.

Bestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og de regler, der til enhver tid er gældende for institutionens ledelse og drift.

Indgåelse og ophævelser af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Indgåelse og ophævelse af driftsoverenskomsten mellem institutionen og Randers Kommune kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører institutionens kapital, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Institutionen kan ikke indgå løbende kontrakter med et opsigelsesvarsel på mere end 6 måneder, uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse.

Bestyrelsen kan kun træffe beslutninger i bestyrelsesmøder.

Regler for institutionens drift fastsættes ved overenskomst mellem institutionsbestyrelsen og kommunen.

Ledelsen udarbejder en plan for det pædagogiske arbejde, i samarbejde med institutionens faste personale og til godkendelse i institutionsbestyrelsen

Planen skal omhandle:

  • Pædagogiske principper i henhold til den overordnede målsætning
  • Handlingsplan for udmøntning af de pædagogiske principper
  • Mål og handleplan for forældresamarbejdet.

Herudover træffer institutionsbestyrelsen beslutning om følgende:

  • Placering af åbningstiden, inden for de af kommunen godkendte rammer
  • Vedligeholdelsesplan
  • Overførsel af midler mellem årene under visse betingelser
  • Principper for personalesammensætningen inden for budgetrammen og inden for en pædagogisk ansvarlighed

Bestyrelsen kan fastlægge de nærmere regler for institutionens ledelse og drift ved overenskomsten mellem institutionen og kommunen, jfr. Bistandslovens § 69.

Bestyrelsen fastsætter principper for daginstitutionens virksomhed, bl.a. de pædagogiske principper, daginstitutionens aktiviteter, samarbejde mellem institution og forældre etc. Indenfor de mål og rammer byrådet har fastlagt.

Institutionsbestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. I samarbejde med ledelsen indkalder formanden til og leder møderne.

Der indkaldes til møderne med mindst 2 ugers varsel, hvoraf dagsorden skal fremgå..

Institutionsbestyrelsen kan beslutte at indbyde andre til at deltage i møderne.

Et flertal af institutionsbestyrelsens medlemmer kan forlange afholdelse af møde gennem henvendelse til formanden. I tilfælde af formandens afgang, bortrejse, sygdom gennem længere tid el. lign. træder næstformanden i funktion som formand.

Bestyrelseshvervet er ulønnet.

Den selvejende institution hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle institutionen påhvilende gældsforpligtigelser.

Til at forpligtige institutionen overfor tredjemand kræves underskrift af mindst 2 institutionsbestyrelsesmedlemmer (herunder formanden) samt lederen, efter at sagen har været behandlet på et bestyrelsesmøde og har opnået tilslutning fra samtlige bestyrelsens medlemmer (se § 5).

Ændring af vedtægten kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsens medlemmer samt godkendelse af Randers Kommune.

Institutionens organisatoriske tilknytning til Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, kan kun ændres med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal kapitalen, efter beslutning fra et kvalificeret flertal af institutionsbestyrelsesmedlemmerne, anvendes til tilsvarende pædagogisk, socialt og sundhedsmæssigt formål i Randers Kommune. Beslutningen skal godkendes af Randers Kommune.